Naše projekty

Níže uvedené projekty jsou realizovány za finanční podpory EU. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a ta neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt CAREER COMPASS

Kariérní kompas pro post-pandemické období 

Cílem projektu Career Compass je podpořit mladé dospělé v našich komunitách v rozvoji jejich dovedností v oblasti řízení kariéry a odolnosti pro post-pandemickou společnost a trh práce. Konkrétně se snažíme zlepšit poskytování celoživotního poradenství v našich regionech a posílit jeho integraci do struktur celoživotního vzdělávání, a to vytvořením souboru 40 mikroučebních zdrojů propojených se Scottish Career Management Skills Framework a podporou rozvoje místních synergií mezi vzdělávacími sektory.

Kariérní kompas je financován s podporou programu Erasmus+. Projekt byl zahájen v listopadu 2022 a trvá do října 2024. Projektový tým projektu Career Compass se skládá z osmi organizací z Islandu, Kypru, Španělska, Chorvatska, České republiky, Irska, Polska a Portugalska, které spolupracují na dosažení cílů projektu.

Projekt LOTUS

Využívání inovativního digitálního obsahu ve výuce 

Projekt LOTUS je zaměřen na zvyšování digitální pedagogiky a odborných znalostí učitelů odborného vzdělávání a přípravy se zvláštním důrazem na vytváření a využívání inovativního digitálního vzdělávacího obsahu.

S využitím rámce DigCompEdu se náš projekt zaměřuje na posílení pedagogických kompetencí pedagogů v oblasti metodik výuky a učení, jakož i na efektivní využívání digitálních zdrojů ve vzdělávacím kontextu. Kromě toho je projekt LOTUS navržen tak, aby posílil postavení studentů odborného vzdělávání a přípravy tím, že je vybaví základními dovednostmi pro řízení kariéry a podpoří jejich odolnost, aby se mohli přizpůsobit vyvíjejícímu se pracovnímu prostředí a trhu práce. Prostřednictvím cílených intervencí a strategických vzdělávacích přístupů si projekt LOTUS klade za cíl překlenout kritické mezery v dovednostech a připravit studenty na úspěšnou cestu dynamickým profesním prostředím.

Projekt Intercult Connected Campus

Vzdělávání školitelů a lektorů dospělých

Projekt Intercult Connected Campus poskytne inovativní školení prostřednictvím vývoje interaktivních nástrojů a pedagogického obsahu. Partneři projektu považují digitální gramotnost za způsob zlepšení schopnosti jednotlivců zapojit se do společnosti, která využívá digitální technologie ve všech oblastech činnosti, a zároveň za tmel propojené multikulturní společnosti.

Hlavní myšlenkou projektu je vypracování konkrétního vzdělávacího akčního plánu včetně poskytnutí interaktivní online MOOC platformy přizpůsobené potřebám účastníků vzdělávání.

Projekt HANG OUT

Komunitní vzdělávání v akci

Projekt HANG OUT: Digital Native NEETs - Pathways to Skills Development

Projekt HANG OUT vychází ze skutečnosti, že vzdělávání dospělých a komunitní vzdělávání hraje zásadní roli při zmírňování dopadu COVID-19 u cílové skupiny NEET. Jako NEET jsou označováni mladí lidé, kteří se ocitají mimo systém vzdělávání i zaměstnanosti. Projekt se zaměřuje na potřeby marginalizovaných mladých dospělých a vytváří cesty ke zvyšování kvalifikace pro dospělé s nízkou kvalifikací, včetně skupiny NEET. Vzdělavatelé dospělých budou na základě vytvořených materiálů podporováni při poskytování školení v oblasti digitálních a mediálních dovedností NEET osobám a při jejich opětovném zapojení do hlavního vzdělávacího proudu.

Projekt STARDUST

Vzdělávací nástroje pro podporu samostatných umělců v podnikání

Projekt STARDUST je mezinárodní projekt financovaný z programu Erasmus+. Projektový tým vytváří soubor výukových materiálů určený podnikajícím umělcům. Cílem projektu je podpořit samostatné umělce v podnikání a umožnit jim rozvinout jejich podnikatelský potenciál.

Výukové materiály projektu Stardust umožňují umělcům rozvíjet jejich dovednosti, aby byli lépe připraveni na výzvy, kterým mohou čelit během zvolené kariéry. V průběhu projektu Stardust budou realizátoři projektu spolupracovat také s lektory v oblasti vzdělávání dospělých, aby si tito osvojili inovativní výukové zdroje vyvinuté projektem Stardust. V rámci podpory lektorů připraví projektový tým speciální vzdělávací program pro lektory.

Více informací najdete na následující stránce projektu.  

Projekt Positive Mental Health for Young Adults!

Problémy s duševním zdravím, jako jsou deprese, úzkostné poruchy a poruchy způsobené užíváním drog a alkoholu, postihují v Evropské unii v každém roce více než jednoho ze šesti lidí, zejména v souvislosti s nedávnou celosvětovou pandemií. 

Projekt Positive Mental Health (Pozitivní duševní zdraví) je financován EU v rámci programu Erasmus+. Cílem projektu je podpořit pozitivní duševní zdraví a zmírnit dopad FOMO vytvořením sady nástrojů obsahující 12 interaktivních infografik a 4 výukové zdroje, které budou dostupné pro všechny studenty a jsou určeny jak pro online studium, tak pro výuku na seminářích či vzdělávacích kurzech.

Více informací najdete na následující stránce projektu.

Projekt GIGGING  4  LIVING

Podpora samostatných umělců v postpandemickém období

Projekt Gigging-4-Living je mezinárodní Evropský projekt, který vznikl v reakci na obtížnou situaci umělců v době pandemie. 

Zejména samostatní umělci, jako hudebníci, herci a tanečníci se potýkají v době pandemie s finančními, ale i psychickými problémy. Jejich podnikání a prostředí k němu určené se radikálně změnilo a už se nikdy nevrátí zcela do původních kolejí. 

Projekt Gigging 4 Living pomáhá umělcům při rozvoji jejich obchodních dovedností, aby mohli budovat úspěšnou a udržitelnou kariéru v kreativním sektoru - s využitím velkého množství digitálních platforem, které mohou podpořit jejich kariéru v postpandemické ekonomice.

Více informací najdete na stránce projektu www.gigging4living.eu

Projekt  STEAMY  WONDERS

Širší zapojení žen do odvětví vědy, technologie, inženýrství, umění a matematiky.

Projekt STEAMY WONDERS je inovativní projekt, který řeší nedostatečné zastoupení žen v oborech STEAM, což je označení (pocházející z angličtiny) pro odvětví vědy, technologie, inženýrství, umění a matematiky. Partneři projektu STEAMY WONDERS si uvědomují, že existuje mnoho faktorů, které přispívají k nedostatečnému zastoupení žen v těchto odvětvích. Identifikujeme řadu překážek bránících širšímu uplatnění žen v těchto odvětvích. K překonání těchto překážek poskytuje projekt STEAMY WONDERS ženám v celé Evropě příležitost přístupu k řadě jedinečných vzdělávacích intervencí a zdrojů, které podpoří ženy v budování kariéry, v hodnocení jejich vlastních schopností a předpokladů pro tato odvětví označovaná jako STEAM.

K dosažení těchto cílů jsou navrženy následující intelektuální výstupy projektu:

  • Vzdělávací zdroje založené na výzvách pro ženy v odvětvích STEAM
  • Školení pro učitele odborného vzdělávání a přípravy
  • Sada nástrojů pro manažery lidských zdrojů
  • STEAMY WONDERS vzdělávací portál

Projekt  SKILL  PICS

Využití interaktivních infografik při rozvoji klíčových průřezových dovedností

S rychlými technologickými změnami, které v dnešním světě probíhají, jsou lidé pod extrémním tlakem, aby s nimi udržovali krok. Projekt Skill-Pics řeší současnou globální potřebu zvyšování kvalifikace zaměstnanců tím, že připravuje řadu vzdělávacích materiálů, které jim pomohou rozvíjet klíčové průřezové dovednosti potřebné pro úspěch v jejich kariéře.

Klíčovým výstupem projektu je soubor interaktivních infografik. Interaktivní infografika, která je prezentována jako plakát s QR kódy, obsahuje odkazy na digitální výukové materiály, které povzbuzují uživatele k zapojení a interakci s informacemi a vzdělávacím obsahem. Každá připravovaná interaktivní infografika obsahuje směs různých prvků, včetně videa s vysvětlením, digitální únikové místnosti, článku, kvízu nebo skládačky. Každá infografika bude zakončena výzvou WebQuest.  

Projekt WIRES-CROSSED

Vytvoření komunitních médií ke zmírnění dopadů fake news

WIRES-CROSSED je dvouletý projekt KA2 Erasmus +, jehož cílem je vybudovat komunitní mediální rámec, který vybaví místní komunity všemi znalostmi, dovednostmi a kompetencemi k rozvoji, správě a údržbě komplexní mediální služby pro místní obyvatele. Během projektu vytvoří partnerské organizace soubor materiálů pro komunitní audit a vypracují zprávu dokumentující mediální gramotnost místní komunity, což připraví cestu k produkci široké škály nástrojů a zdrojů pro budování kapacit v terénu. Jedná se o:

  • Zdroje pro rozvoj komunitních mediálních dovedností
  • Soubor nástrojů moderování médií
  • Úvodní školení pro lektory dospělých a komunitní pedagogy
  • Interaktivní online výukový portál

A zde si můžete stáhnout poslední Newsletter projektu WIRES-CROSSED.

Projekt INTERCULT

Sada nástrojů pro vzdělávání migrantů

"InterCult - Interkulturní vzdělávací sada pro vzdělavatele migrantů" je projekt evropské spolupráce, který je zaměřený na zlepšení interkulturních dovedností vzdělavatelů v oblasti poskytování efektivního jazykového vzdělávání dospělým migrantům. InterCult vytváří sadu nástrojů pro interkulturní vzdělávání, která zahrnuje různé metodiky a techniky pro zlepšení dovedností vzdělavatelů v oblasti vzájemného porozumění, kulturního dialogu, tolerance a inkluze, zvyšování povědomí o kulturních specificích migrantů a využívání příležitostí k začlenění těchto specifik do vzdělávacího prostředí .

Podrobné informace jsou na samostatných stránkách projektu www.intercult-project.eu 

Projekt EXEMPLAR

Formování lídrů mezi migranty

Začít nový život v cizí zemi není pro nikoho snadné. Ani vzdělaní odborníci z řad migrantů často nemohou najít práci ve svém oboru z důvodu nedostatečné znalosti a plynulosti jazyka a kvůli nedostatku kontaktů i předsudkům. Těmito bariérami se zvyšuje riziko jejich sociálního vyloučení a izolace. Projekt EXEMPLAR vznikl právě proto, aby tento problém pomohl řešit. Cílem projektu je najít a porovnat nejlepší příklady dobrých praxí v Evropě. Dále připravit vzdělávací kurz pro mladé migranty, aby mohli plnit roli komunitních lídrů a pomáhat dalším migrantům v integraci do nového prostředí a při překonávání výše uvedených překážek.

Podrobné informace jsou na samostatných stránkách projektu www.exemplars.eu 

Projekt ARTISTIC LICENCE

Umění jako společný univerzální nástroj dorozumění

ARTISTIC LICENCE je projekt jehož cílem využít jedinečnou kombinaci třech uměleckých disciplín k rozvoji vzdělávacích nástrojů, které podporují získání klíčových kompetencí u znevýhodněných dospělých, včetně migrujících komunit v Evropě. K dosažení těchto cílů je zapotřebí také dalšího vzdělávání pedagogů, aby tito mohli využít plný potenciál těchto alternativních vzdělávacích přístupů. Proto bude v rámci projektu připraven také vzdělávací program pro lektory a učitele dospělých. 

Podrobné informace jsou na samostatných stránkách projektu www.artisticlicence.eu

© 2023 Aliance lektorů a konzultantů
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!