Inspirativní projekty

Níže uvedené projekty jsou realizovány za finanční podpory EU. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a ta neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt ON-CALL

Laičtí rodinní zdravotní poradci

V rámci projektu ON-CALL vznikne speciální vzdělávací program pro laické poradce (Rodinné zdravotní poradce). Zdravotní gramotnost je klíčovou kompetencí a musí se jí věnovat náležitá pozornost. Je to nezbytná dovednost pro inkluzi jako jakákoli jiná forma gramotnosti. Lidé bez odpovídajících dovedností v oblasti zdravotní gramotnosti jsou marginalizováni a znevýhodněni v přístupu ke kvalitnímu systému zdravotní péče. Laičtí rodinní zdravotní poradci, kteří budou vyškoleni v projektu ON-CALL, budou působit v 8 zemích. Mohou působit ve vyloučených lokalitách, pracovat s cizinci, pomáhat znevýhodněným rodinám se zvýšením zdravotní gramotnosti. 

Podrobné informace na www.on-call.eu

Projekt DIGITAL ACCESS

Účinná pomoc starším lidem při vstupu do digitálního světa

"DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP: Digitální dovednosti pro osoby  třetího věku - Efektivní digitální přístup k veřejným službám" je projekt evropské spolupráce zaměřený na školení starších lidí k rozvoji specifických digitálních dovedností potřebných pro přístup k veřejným on-line službám. Projekt rozvíjí nový vzdělávací program zaměřený na osoby žijící ve třetím věku, aby podpořil jejich adaptaci na digitálně orientovaný měnící se svět a pro to, aby mohli snadno nalézt a získat přístup ke správným službám, využít výhody, které nabízí internet a cítit se sebejistě při používání online nástrojů k zabezpečení kvality života a zdraví.

Podrobné informace na www.digital-3rd-age.eu

Projekt FALK

Jazykový balíček první pomoci pro migranty

"FALK: First Aid Language Kit for Migrants" (Jazykový balíček první pomoci pro migranty) je projekt evropské spolupráce zaměřený na zpřístupnění zdravotnických služeb migrantům prostřednictvím rozvoje a zdokonalování jazykových dovedností v lékařských tématech. Projekt je realizován ve spolupráci organizací z 6 zemí - Turecka, Bulharska, Španělska, Velké Británie, České republiky a Kypru.

FALK vyvíjí jazykovou sadu první pomoci jako komplexní jazykový nástroj pro více zařízení, poskytující specifické informace o zdravotních systémech hostitelských zemí a také jazykové dovednosti, související se zdravím. 

Podrobné informace na www.falkproject.eu

Projekt ERFAL

Semináře s metodou BarCamp

Projekt ERFAL má za cíl především sdílení a výměnu zkušeností v oblasti integrace znevýhodněných osob. Během projektu je využívána jedinečná metoda BarCamp. Výstupem projektu je mimo jiné soubor metod a dobrých praxí vybraných a připravených organizacemi z devíti evropských zemí. Projekt je realizován v období od září 2017 do února 2019. V průběhu projektu se uskuteční 4 mezinárodní a 18 národních pracovních seminářů.

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou:

  • Znevýhodnění lidé
  • Odborníci (sociální pracovníci, poradci, učitelé, lektoři aj.)
  • Organizace pomáhající znevýhodněným lidem (např. Vzdělávací centra, centra pro poradenství nezaměstnaným, úřady práce apod.)

Podrobné informace na www.erfalproject.eu

Projekt DIME

Staň se smartphone umělcem!

Tento projekt přichází s originální a inovativní myšlenkou. Přichází s výukou, která bude bavit opravdu každého žáka. Dokonce i takové, kteří nedávají pozor a místo učení jen koukají do mobilu.

Místo "vyučování začíná, schovejte mobily" je tady nový styl "Vyučování začíná, připravte si mobily!". V rámci projektu připraví mladí lidé sérii krátkých filmů, se kterými se zúčastní filmových festivalů. Proces tvorby filmů pro ně bude fantastickou příležitostí naučit se spoustu nových věcí, jako např. filmování s mobilem, digitální produkci na mobilu, týmovou práci, organizační dovednosti apod.

V rámci projektu vznikne mimo jiné vzdělávací program na téma video a audio produkce, vzniknou zcela nové výukové nástroje a proběhne 8 lokálních filmových festivalů.

Podrobné informace na www.dimeproject.eu

Projekt  Heads-Up

Proti radikalizaci mladých lidí na Internetu 

Projekt HEADS-UP je zaměřen na problematiku radikalizace mladých lidí zejména na Internetu. Cílem projektu je rozvinout dovednosti pedagogů a poradců, kteří pracují s mladými lidmi. Projekt vytvoří vzdělávací kurz pro tuto cílovou skupinu, dále vytvoří sérii videí, které názorně ukáží, jak probíhá radikalizace mladých na Internetu a jaké hrozby zde existují. Výstupy projektu budou praktické, uživatelsky přívětivé a umožní pedagogům a poradcům účinně bránit mladé lidi před riziky radikalizace.

Podrobné informace a výstupy projektu najdete na www.heads-up.online

Projekt - ME2ME

Vzájemné učení mezi malými podnikateli

ME2ME je inovativní projekt zaměřený na vzdělávání a výměnu zkušeností v oboru malého podnikání. Jeho cílem je vytvořit vzdělávací síť, ve které mohou malí podnikatelé vzájemně sdílet své zkušenosti a zároveň jim bude k dispozici podpora od vyškolených profesionálů. Malí podnikatelé ví sami nejlépe, jaké znalosti a dovednosti potřebují. Oni budou rozhodovat o tom, jakým tématům se bude vznikající síť věnovat, na jaké problémy se vzdělávací produkty zaměří. Projekt ME2ME zlepší vzdělávací prostředí v oblasti malého podnikání, pomůže malým i začínajícím podnikatelům i jejich zaměstnancům.

Podrobné informace a výstupy projektu najdete na www.me2meproject.eu

Projekt - Skill IT

Digitální dovednosti pro znevýhodněné osoby

Skill IT je evropské strategické partnerství, které je zaměřené na vzdělávání dospělých. Cílem společného projektu Skill IT je navrhnout, vyvinout a implementovat inkluzivní strategie pro zvyšování základních, zejména digitálních dovedností pro konkrétní skupiny dospělých - dospělé osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací, nezaměstnané osoby, migranty, ekonomicky neaktivní osoby i starší osoby. Projekt společně realizují organizace ze Severního Irska, Turecka, České republiky, Chorvatska, Itálie, Španělska a Řecka.

Podrobné informace a výstupy projektu najdete na samostatných stránkách věnovaným projektu - www.skillinnovationtraining.com

Projekt - Inclusive Heatlh

Inkluzivní vzdělávání ve zdravotnictví

Projekt "INCLUSIVE HEALTH" má za cíl vyvinout audiovizuální katalog. Tento nový nástroj bude sloužit pro odborníky v oblasti zdravotní péče a umožní jim zlepšení jejich sociálně inkluzivních schopností. Takový projekt ještě nikdy nebyl realizován a jeho výsledkem bude zcela inovativní nástroj pro tento sektor.

Doba realizace projektu je 36 měsíců, od září 2016 do srpna 2019. Projekt společně realizují 4 organizace ze 4 zemí (Turecko, Lotyšsko, Česká republika, Irsko).

Podrobné informace a výstupy projektu najdete na samostatných stránkách projektu www.inclusivehealth.eu

Projekt - ACUMEN 

Kariérní management pro každého

Projekt s názvem ACUMEN je prvním projektem programu Erasmus+, který se zaměřuje na kariérní management pro zaměstnané osoby. Zahrnuje celou řadu inovativních prvků. 

Kariérní management je skoro jako "nová gramotnost" a ti, na trhu práce, zejména nízko kvalifikovaní či skupiny ohrožené nezaměstnaností, kteří nemají schopnost rozvíjet a řídit svůj vlastní kariérní postup, čelí v dnešním rozvíjejícím se trhu práce nejisté budoucnosti. 

Využijte e-learningový portál a rozviňte své dovednosti kariérního managemantu. Podrobné informace a výstupy projektu najdete na samostatných stránkách projektu www.acumen.website

Projekt - KEEP 50+

Podnikání pro lidi nad 50

Projekt s názvem "Keep 50+" je zaměřen na podporu podnikání pro cílovou skupinu osob nad 50 let, které jsou nezaměstnané nebo zvažují změnu pracovní kariéry. 

Cílem projektu je shromáždit a publikovat příklady dobrých praxí a zpřístupnit je tak ostatním organizacím i cílové skupině. V rámci projektu bude také připravena speciální metodika pro vzdělávací kurz podnikání pro osoby 50+, které chtějí začít podnikat a založit si vlastní "business". Projektový tým tvoří 10 organizací z 10 různých evropských zemí. Podrobné informace a výstupy projektu najdete na samostatných stránkách projektu www.keep50.eu.

Projekt - DIGI . JOB . ID

Skvělý inovativní projekt

Projekt vytváří otevřené výukové moduly pro tvorbu interaktivních, digitální životopisů pro studenty odborného vzdělávání a přípravy, učňů a absolventů. Studenti se učí efektivně využívat sociálních médií (např. profesních sociálních sítí) s cílem demonstrovat své kompetence a silné stránky vůči zaměstnavatelům. Projekt pomáhá studentům vytvořit si jasnou profesní identitu a ukázat ji zaměstnavatelům atraktivní formou. To jim usnadňuje proces hledání dobrého zaměstnání. Studenti si osvojují praktické dovednosti, jak bezpečně a promyšleně využívat sociální média pro své profesní cíle. A co Vy, už máte svůj profesní profil na síti LinkedIn nebo Xing?

Projekt - SMILE

Stovky nástrojů pro výuku jazyků

Mezinárodní síť pro sociální začlenění s využitím jazykového vzdělávání (SMILE) objevuje příležitosti pro propagaci méně rozšířených jazyků používaných a vyučovaných v Evropské unii. Jedná se o příležitosti v různých oblastech vzdělávání, ekonomiky i oblasti sociální.

Projekt identifikuje oblasti a cílové skupiny, které mohou mít užitek z uplatnění již zmíněných jazyků. Projekt rozšiřuje výsledky dobrých praxí v oblasti jazykového vzdělávání a propagace těchto jazyků.
Síť SMILE cílí na různé cílové skupiny, např. na nezaměstnané, na znevýhodněné osoby, na osoby studující jazyky tradičními nebo netradičními či inovativními metodami.