Inspirativní projekty

Níže uvedené projekty jsou realizovány za finanční podpory EU. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a ta neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt AI - TEACH

Aplikace umělé inteligence ve výuce na školách

AI-TEACH - Umělá inteligence pro učitele základních škol je roční projekt Partnerství pro spolupráci financovaný z programu Erasmus+, zaměřený konkrétně na školní vzdělávání (KA220-SCH). Hlavním cílem tohoto projektu je zlepšit porozumění pedagogů základních škol výzvám a možnostem spojeným s odpovědným a efektivním využíváním nástrojů založených na umělé inteligenci ve výuce. Podporou interdisciplinárních přístupů a propagací odpovědného využívání AI chce projekt přinést revoluci v metodách výuky a učení a usnadnit bezproblémovou integraci digitálních nástrojů do základního vzdělávání.

Projekt EPICURIOUS

Projekt pro mladé lidi se zájmem o kariéru v kulturním a kreativním odvětví

Projekt EPICURIOUS: Enhancing Employability of Youth in Cultural and Creative Industries se zaměřuje na investice do kulturních a kreativních odvětví s cílem posílit postavení mladých lidí a zvýšit jejich odolnost. Prostřednictvím interaktivní výuky a metodických materiálů je cílem projektu zlepšit digitální, kreativní a profesní dovednosti mladých podnikatelů.

Hlavním cílem tohoto projektu je poskytnout mladým lidem příležitosti k e-learningu, které jim umožní buď zlepšit jejich stávající odborné a digitální dovednosti, nebo tyto dovednosti rozvíjet od základu. Projekt se konkrétně zaměřuje na mladé lidi, kteří mají zájem o kariéru v kulturních a kreativních odvětvích.

Projekt ONE STEP UP

Vzdělávání dospělých s nízkou kvalifikací pro lepší život

Cílem projektu ONE-STEP UP je podporovat celoživotní učení a sociální začlenění poskytováním podpory a zdrojů pro vzdělavatele dospělých, zejména těch s nízkou kvalifikací. Partneři projektu z několika evropských zemí spolupracují na vytvoření souboru nástrojů pro pedagogy, školení pro profesní rozvoj a vzdělávacího portálu MOOC.

Tyto zdroje mají pomoci znovu zapojit nízkokvalifikované dospělé do celoživotního vzdělávání a zlepšit jejich ekonomický a sociální blahobyt a zároveň snížit sociální vyloučení, zvýšit sociální mobilitu a podpořit sociální soudržnost. Partneři projektu doufají, že investicemi do vzdělávání a odborné přípravy dospělých s nízkou kvalifikací se podaří vytvořit kvalifikovanější pracovní sílu, zvýšit produktivitu a dosáhnout vyššího hospodářského růstu.

Projekt BEYOND NEET(D)s

Jaké poradenské služby poskytovat mladým lidem mimo systém vzdělávání

Beyond NEET(D)s je projekt zaměřený na osoby, které nejsou ve vzdělávání, zaměstnání nebo odborné přípravě (dále jen "NEET" - z anglického Not in Education, Employment and Training). Projekt poskytuje příležitosti a podporu zaměřené na jednotlivce, na jeho potřeby a osobní situaci pomocí motivačního gamifikačního přístupu. Prostřednictvím toho NEET a osoby s podobným statusem získají přístup k nabídkám odborného vzdělávání a uplatnění na trhu práce, což posílí jejich sebedůvěru a motivaci. Poté budou schopni definovat a implementovat dovednosti a kroky pro vstup do zaměstnání nebo dalšího studia.


Projekt GOLDEN SKILLS

Zvýšení finanční gramotnosti dětí a teenagerů

Cílem projektu GOLDEN SKILLS je poskytnout rodičům správné nástroje a znalosti, aby mohli své děti vzdělávat v oblasti financí a finanční gramotnosti. Finanční gramotnost je klíčovou kompetencí a je třeba ji za takovou považovat. Je to stejně důležitá dovednost pro začlenění do společnosti jako jakákoli jiná forma gramotnosti. Mezi intelektuální výstupy projektu patří výukové nástroje pro teenagery, infografiky, program pro rodiče, který je podpoří ve výuce jejich dětí o finančních dovednostech, a digitální portál, který poskytne inovativní online kurzy.

Projekt FOOTPRINT

FOOTPRINT je inovativní projekt, jehož cílem je budovat dovednosti v oblasti digitálních médií ke zvýšení povědomí o změně klimatu mezi mladými lidmi! Ve světě dneška je změna klimatu globálním problémem a zejména mladí lidé jsou klíčovými strážci planety pro budoucnost. 

Cílem projektu Footprint je rozvíjet kompetence mladých lidí, aby maximalizovali svůj potenciál a přitom přispěli k ochraně naší planety Země. V rámci projektu FOOTPRINT se mladí lidé vzdělávají a učí nové dovednosti inovativním způsobem. Jejich úkolem je příprava krátkých filmů na témata související se změnou klimatu. V rámci přípravy filmů se učí nové digitální dovednosti související s předprodukcí, produkcí i posprodukcí. Filmy jsou natáčeny na mobilní telefony, upravovány v aplikacích pro úpravy filmů a propagovány prostřednictvím sociálních sítí i lokáních filmových festivalů.

Projekt YOUTH CARD

Nový projekt Karta Mladých

Projekt YOUTH CARD - KARTA MLADÝCH vytváří podpůrný digitální nástroj pro práci s mládeží. Tento nástroj bude sloužit organizacím v terénu, bude podporovat služby pro mladé, a také umí shromažďovat statistická data, která ukáží, které služby jsou mladými lidmi žádané. Karta mladých má i další funkce, které podporují motivaci mladých, vnáší do využívání služeb herní prvky a podporuje mladé lidi v jejich pozitivním rozvoji.

Karta mladých zvyšuje profesionalitu služeb v konkrétním městě či regionu. Činí tak prostřednictvím digitálních služeb, sběrem a vyhodnocováním statistických údajů o tom, které služby a v jaké míře mladí lidé využívají.

V průběhu realizace projektu bude karta mladých pilotně testována v pěti zemích EU; konkrétně v Chorvatsku, České republice, Finsku, Německu a Portugalsko.


Projekt MEDIA HACKS

Rozvoj mediální a informační gramotnosti v místních komunitách

Cílem projektu MEDIA-HACKS je rozvíjet dovednosti v oblasti mediální gramotnosti místních komunit podporou občanů, aby se stali producenty spolehlivého mediálního obsahu a etickými spotřebiteli mediálního obsahu. Projektový tým ve spolupráci s místními komunitami vybuduje platformu pro rozvíjení dovednosti občanů v oblasti tvorby mediálního obsahu pro místní komunitu. Součástí vzdělávání komunity bude také schopnost bojovat proti fake news v místní komunitě a vytvářet kvalitní obsah pro místní média. Místní komunity v Irsku, Německu, Španělsku, Itálii, Portugalsku, Polsku a České republice se budou účastnit auditů místních komunit, školení a evropských výměn budujících dovednosti v oblasti mediální a informační gramotnosti.


Projekt  GRETA

Výuka na základních školách o změně klimatu

Organizace ze sedmi evropských zemí spojily své síly do jednoho projektového týmu a zahájily projekt GRETA. Ano, název projektu byl zvolen na počest švédské aktivistky Grety Thunbergové, která inspirovala mezinárodní hnutí v boji proti změně klimatu. Projekt potrvá 24 měsíců a je zaměřen na problematiku klimatu. 

Projekt pomůže školní komunitě identifikovat zvyky a chování, které mohou změnit, aby ochránili planetu Zemi. A protože učení musí být zábavné a poutavé, projektový tým vyvine širokou škálu WebQuestů pro použití při výuce. WebQuesty jsou moderní vzdělávací nástroje zaměřené na výzkum, ve kterých žáci využívají informace z webu, aby vyřešili různé úkoly. 


Projekt WOWSA

Rozvoj digitálních dovedností pro všechny členy rodiny, od dětí až po prarodiče

V projektu WOWSA se snažíme umožnit každému členovi rodiny rozvíjet potřebné dovednosti pro měnící se a stále rostoucí digitální svět. Většina rodin v Evropě má členy různého věku:

 • Mladí lidé, kteří vyrůstali v prostředí s technologiemi a internetem. Jsou pro ně přirozenou součástí života.
 • Rodiče a prarodiče, kteří se učí nové digitální dovednosti spíše z nutnosti než z nadšení z nových možností. A někdy na digitální svět hledí i s úzkostí.

Projekt WOWSA připravil výukové nástroje pro každého člena rodiny. Chcete-li se o nich dozvědět více, tak navštivte projektový web www.wowsa.eu


Projekt VIDA

Interaktivní grafiky na téma dopadů užívání drog na mladé lidi

VIDA je mezinárodní projekt, jehož cílem je zmírnit dopady zneužívání návykových látek u mladých lidí. Projekt VIDA je financován s podporou programu Erasmus +. Projekt realizuje pět organizací z pěti evropských zemí, jmenovitě z Finska, České republiky, Irska, Nizozemí a Portugalska.

Tým projektu VIDA připraví soubor 12 interaktivních infografik, jehož cílem je zvýšit povědomí o drogách a jejich dopadech na životy mladých lidí. Kromě toho vznikne v rámci projektu také program dalšího vzdělávání pro pracovníky s mládeží v první linii.

Podrobné informace na www.vida-eu.com


Projekt NEET  IDEA

Projekt pro mladé lidi, kteří jsou mimo trh práce i mimo vzdělávací systém

NEET IDEA je mezinárodní evropský projekt, který je zaměřen na podporu mladých lidí, kteří nejsou zaměstnáni ani se neúčastní žádného vzdělávání nebo odborné přípravy (tzv. NEET). Cílem projektu je podpořit jejich návrat do zaměstnání nebo do školy či jiné formy vzdělávání.

Projekt NEET IDEA nabízí mladým lidem naučit se produkovat krátké filmy na profesionální úrovni. A kdo by se nechtěl naučit dělat skvělá videa na YouTube nebo jiné sociální sítě? Projekt NEET IDEA podporuje mladé lidi, aby dělali, co je baví a u toho se učili nové dovednosti využitelné na trhu práce. 

Podrobné informace na www.neet-idea.eu


Projekt SOLUTION NOT POLLUTION

Řešení místo znečištění

Solution Not Pollution je výzva k akci. Organizace z Irska, Francie, České republiky a Německa se spojily, aby inspirovaly mladé lidi k přijmutí výzvy v oblasti změny klimatu. V rámci projektu navrhneme řadu činností a her, jejichž cílem je inspirovat mladé lidi, pracovníky s mládeží a pedagogy, aby přemýšleli o svých vlastních návycích, chování a postojích v souvislosti se změnou klimatu. Aby hledali a vytvářeli nová a inovativní řešení klimatické krize, které v současné době čelíme. Snažíme se inspirovat mladé lidi, aby se ujali příležitosti a stali se architekty zelenější budoucnosti Evropy. Solution Not Pollution je výzva k opatření v oblasti klimatu! 

Podrobné informace na www.solutionnotpollutionproject.eu


Projekt STEMS

Jak zvýšit úroveň účasti dospělých ve vzdělávání

STEMS je mezinárodní evropský projekt společně realizovaný organizacemi z 5 zemí - Maďarska, Chorvatska, Bulharska, Rumunska a České republiky.

Hlavním cílem projektu je:

 • zvýšení účasti dospělých ve vzdělávání;
 • zvyšování kompetencí pedagogů dospělých a ostatních pedagogických pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých;
 • rozšíření využívání online platforem při realizaci kombinovaného učení a zvýšení flexibility vzdělávacích programů;
 • podpora samostatného online učení dospělých

Podrobnější informace najdete a www.aklub.org/stems/


Projekt ACTION

Filmujeme - učíme se!

Projekt ACTION je založen na přesvědčení, že snaha zapojit těžce přístupné mladé lidi do vzdělávacích programů, které mají být realizovány ve třídě, je předem prohraná bitva. Místo toho je potřeba pro mladé lidi prosazovat vzdělávání prostřednictvím neformálních a netradičních metod. Projekt ACTION proto pomůže pracovníkům s mládeží s prací v netradičních postupech, jako je integrace online zdrojů a sociálních médií do práce s mladými lidmi.

ACTION také podporuje neformální vzdělávací aktivity, kdy jsou v rámci skupiny mladých lidí vytvářeny produkční týmy, které vytvářejí řadu krátkých filmů na relevantní témata, důležitá pro samotné mladé lidi.

Podrobné informace na www.actionyouth.eu


Projekt IGUIDE

Kariérové poradenství i pro dělníky a nízkokvalifikované

Cílem projektu iGUIDE je podporovat dospělé v rozvíjení základních dovedností potřebných k plánování a řízení vlastní kariéry.

V nabídce poradenství pro dospělé existuje značná mezera, zejména pokud jde o poradenství dělníkům, pracovníkům s nízkou kvalifikací a pracovníkům v ohrožených zaměstnáních. Tuto mezeru se snaží projekt zaplnit.

Výstupy projektu:

 • E-learning portál
 • Program školení pro odborníky v oblasti poradenství
 • Sada nástrojů pro plánování kariéry

Podrobné informace na iguideproject.eu


Projekt PIGGY BANK

Finanční gramotnost pro celou rodinu

Cílem tohoto projektu je podpořit rodinné finanční vzdělávání pro všechny členy domácnosti, od malých dětí až po prarodiče, s cílem podpořit realističtější chápání rodinné ekonomiky.

Mezi výstupy projektu patří například 12 komiksových knížek pro mladší děti, 12 online vzdělávacích únikových místností pro starší děti ve věku od 13 do 18 let, 12 WebQuestů pro mladé lidi ve věku mezi 19 a 25 lety, školící program ve formě workshopu pro rodiče a opatrovníky, školící program pro odborníky v oboru finančního poradenství a další školitele odborného vzdělávání v příslušných oborech.

Podrobné informace na www.piggybankproject.eu


Projekt NEET SYSTEM

Znovuzapojení mladých lidí do studia nebo do zaměstnání

Primárním cílem projektu NEET SYTEM je navrhnout a vyvinout na míru šitou vzdělávací intervenci zaměřenou na zapojení mladých "NEET" (mladých lidí, kteří nejsou ve vzdělávání, v zaměstnání ani v odborné přípravě). Projekt podpoří tyto mladé lidi v získávání nových dovedností a kompetencí, které napomáhají jejich opětovné integraci do vzdělání nebo zaměstnání.

Tento projekt je speciálně zaměřený na mladé lidi s předchozí negativní vzdělávací zkušeností nebo na ty, kteří předčasně ukončili školní docházku a nedokončili formální vzdělávání.

Podrobné informace na www.neet-system.eu

Projekt HYPER

Videa ukazující proces radikalizace na sociálních sítích

HYPER je dvouletý projekt, který chce přispět k řešení hrozby násilného extremismu v Evropě tím, že bude rozvíjet porozumění této problematice a bude reagovat na procesy radikalizace mládeže. V rámci projektu se bude pracovat na návrhu a produkci celé řady vzdělávacích zdrojů, které ukazují proces radikalizace v akci. Tyto zdroje se zaměří na zobrazení toho, jak může dojít k radikalizaci na nejoblíbenějších platformách digitálních a sociálních médií, kde se dnes mladí lidé potkávají, a kde je to pro mnohé jejich nejzranitelnější místo. Pro tyto simulační zdroje bude konsorcium projektu připravovat vzdělávací program pro mladé zájemce, kteří chtějí být důvěryhodnými hlasy proti radikální extremistické rétorice a činům. 

Podrobné informace na www.hyper-project.eu

Projekt NEURO - GUIDE

Únikové místnosti jako výukový nástroj

NEURO - GUIDE je inovativní projekt zaměřený na vzdělávání znevýhodněných mladých lidí. Hlavní myšlenkou projektu je poskytnout marginalizované skupině mladých lidí šanci dohonit rychle se rozvíjející svět technologií. Chceme se zaměřit na znevýhodněné studenty: osoby s nízkým socioekonomickým zázemím nebo se zdravotním postižením nebo žijící v odlehlých oblastech.

Aby byla výuka pro cílovou skupinu atraktivní, jsou v rámci projektu vytvářeny alektronické únikové místnosti, které mladé lidi baví. Tyto únikové místnosti podporují kreativitu i získávání nových dovedností a znalostí.

Podrobné informace na www.neuroguide.eu

Projekt UNWIND

Výuková videa pro mladé lidi

Slovíčko UNWIND se dá přeložit jako "odpočinout si, uvolnit se". Rámcovým cílem projektu UNWIND je poskytnout mladým lidem snadno dostupnou příležitost získat nové dovednosti, které jim pomohou vyrovnávat se s pracovním stresem a budovat úspěšnou kariéru v dnešní dynamické ekonomice. 

UNWIND vyvíjí inovativní online zdroje (výuková videa), která mladým lidem pomáhají rozvíjet důležité průřezové dovednosti pro řízení kariéry i pro udržení zaměstnání a zvládání pracovního stresu. Nabídka těchto výukových videí podporuje zvyšování kvalifikace a je v projektu dostupná v jazycích všech partnerských zemí projektu.  

Podrobné informace na www.unwind.work

M4A

Matematika pro dospělé

"Matematika pro dospělé - M4A" je projekt podporovaný v rámci programu Erasmus+. Jeho hlavním cílem je vyvinout komiks, pomocí kterého dospělí, bez ohledu na jejich věk nebo úroveň vzdělání, získají nebo rozvinou matematické schopnosti potřebné v každodenním životě. Naučí se například spočítat a posoudit slevy nabízené v obchodech, vypočítat si celkové náklady na různé druhy úvěrů a půjček nebo řídit svůj rozpočet na domácnost. Grafická forma komiksu usnadní porozumění matematickým konceptům a činnostem a pomůže překonat stereotyp nudné a nepochopitelné učebnice matematiky. Náš komiks povzbudí a motivuje ty, kteří chtějí získat nebo rozvinout matematické dovednosti pro běžný život. Zvolená forma výuky patří do oblasti neformálního vzdělávání, které dospělí preferují. Výstupy projektu budou sloužit také pedagogům a poradcům (například v dluhových poradnách) jako nový nástroj.

Projekt ON-CALL

Laičtí rodinní zdravotní poradci

V rámci projektu ON-CALL vznikne speciální vzdělávací program pro laické poradce (Rodinné zdravotní poradce). Zdravotní gramotnost je klíčovou kompetencí a musí se jí věnovat náležitá pozornost. Je to nezbytná dovednost pro inkluzi jako jakákoli jiná forma gramotnosti. Lidé bez odpovídajících dovedností v oblasti zdravotní gramotnosti jsou marginalizováni a znevýhodněni v přístupu ke kvalitnímu systému zdravotní péče. Laičtí rodinní zdravotní poradci, kteří budou vyškoleni v projektu ON-CALL, budou působit v 8 zemích. Mohou působit ve vyloučených lokalitách, pracovat s cizinci, pomáhat znevýhodněným rodinám se zvýšením zdravotní gramotnosti. 

Podrobné informace na www.on-call.eu

Projekt CORES

Charta společných strategií pro uprchlíky

"CORES - Charta společných strategií pro uprchlíky" je projekt evropské spolupráce, jehož cílem je pomoci nově příchozím uprchlíkům, ale také odborníkům, kteří s nimi pracují.

Projekt CORES spolupracuje s poskytovateli vzdělávání dospělých v různých evropských zemích, aby poskytováním vzdělávání a podpory uprchlíkům pomohl řešit jejich problémy. Cílem projektu je přispět k oboustrannému vzájemnému přijetí mezi uprchlíky i hostitelskou zemí a jejími obyvateli.

V rámci projektu Cores bude vypracována Charta společných strategií pro uprchlíky, která bude brát v úvahu specifika i hodnoty jednotlivých účastnických zemí.

Podrobné informace na www.coresproject.eu

Projekt DIGITAL ACCESS

Účinná pomoc starším lidem při vstupu do digitálního světa

"DIGITÁLNÍ PŘÍSTUP: Digitální dovednosti pro osoby  třetího věku - Efektivní digitální přístup k veřejným službám" je projekt evropské spolupráce zaměřený na školení starších lidí k rozvoji specifických digitálních dovedností potřebných pro přístup k veřejným on-line službám. Projekt rozvíjí nový vzdělávací program zaměřený na osoby žijící ve třetím věku, aby podpořil jejich adaptaci na digitálně orientovaný měnící se svět a pro to, aby mohli snadno nalézt a získat přístup ke správným službám, využít výhody, které nabízí internet a cítit se sebejistě při používání online nástrojů k zabezpečení kvality života a zdraví.

Podrobné informace na www.digital-3rd-age.eu

Projekt FALK

Jazykový balíček první pomoci pro migranty

"FALK: First Aid Language Kit for Migrants" (Jazykový balíček první pomoci pro migranty) je projekt evropské spolupráce zaměřený na zpřístupnění zdravotnických služeb migrantům prostřednictvím rozvoje a zdokonalování jazykových dovedností v lékařských tématech. Projekt je realizován ve spolupráci organizací z 6 zemí - Turecka, Bulharska, Španělska, Velké Británie, České republiky a Kypru.

FALK vyvíjí jazykovou sadu první pomoci jako komplexní jazykový nástroj pro více zařízení, poskytující specifické informace o zdravotních systémech hostitelských zemí a také jazykové dovednosti, související se zdravím. 

Podrobné informace na www.falkproject.eu

Projekt ERFAL

Semináře s metodou BarCamp

Projekt ERFAL má za cíl především sdílení a výměnu zkušeností v oblasti integrace znevýhodněných osob. Během projektu je využívána jedinečná metoda BarCamp. Výstupem projektu je mimo jiné soubor metod a dobrých praxí vybraných a připravených organizacemi z devíti evropských zemí. Projekt je realizován v období od září 2017 do února 2019. V průběhu projektu se uskuteční 4 mezinárodní a 18 národních pracovních seminářů.

Hlavními cílovými skupinami projektu jsou:

 • Znevýhodnění lidé
 • Odborníci (sociální pracovníci, poradci, učitelé, lektoři aj.)
 • Organizace pomáhající znevýhodněným lidem (např. Vzdělávací centra, centra pro poradenství nezaměstnaným, úřady práce apod.)

Podrobné informace na www.erfalproject.eu

Projekt DIME

Staň se smartphone umělcem!

Tento projekt přichází s originální a inovativní myšlenkou. Přichází s výukou, která bude bavit opravdu každého žáka. Dokonce i takové, kteří nedávají pozor a místo učení jen koukají do mobilu.

Místo "vyučování začíná, schovejte mobily" je tady nový styl "Vyučování začíná, připravte si mobily!". V rámci projektu připraví mladí lidé sérii krátkých filmů, se kterými se zúčastní filmových festivalů. Proces tvorby filmů pro ně bude fantastickou příležitostí naučit se spoustu nových věcí, jako např. filmování s mobilem, digitální produkci na mobilu, týmovou práci, organizační dovednosti apod.

V rámci projektu vznikne mimo jiné vzdělávací program na téma video a audio produkce, vzniknou zcela nové výukové nástroje a proběhne 8 lokálních filmových festivalů.

Podrobné informace na www.dimeproject.eu

Projekt  Heads-Up

Proti radikalizaci mladých lidí na Internetu 

Projekt HEADS-UP je zaměřen na problematiku radikalizace mladých lidí zejména na Internetu. Cílem projektu je rozvinout dovednosti pedagogů a poradců, kteří pracují s mladými lidmi. Projekt vytvoří vzdělávací kurz pro tuto cílovou skupinu, dále vytvoří sérii videí, které názorně ukáží, jak probíhá radikalizace mladých na Internetu a jaké hrozby zde existují. Výstupy projektu budou praktické, uživatelsky přívětivé a umožní pedagogům a poradcům účinně bránit mladé lidi před riziky radikalizace.

Podrobné informace a výstupy projektu najdete na www.heads-up.online

Projekt - ME2ME

Vzájemné učení mezi malými podnikateli

ME2ME je inovativní projekt zaměřený na vzdělávání a výměnu zkušeností v oboru malého podnikání. Jeho cílem je vytvořit vzdělávací síť, ve které mohou malí podnikatelé vzájemně sdílet své zkušenosti a zároveň jim bude k dispozici podpora od vyškolených profesionálů. Malí podnikatelé ví sami nejlépe, jaké znalosti a dovednosti potřebují. Oni budou rozhodovat o tom, jakým tématům se bude vznikající síť věnovat, na jaké problémy se vzdělávací produkty zaměří. Projekt ME2ME zlepší vzdělávací prostředí v oblasti malého podnikání, pomůže malým i začínajícím podnikatelům i jejich zaměstnancům.

Podrobné informace a výstupy projektu najdete na www.me2meproject.eu

Projekt - Skill IT

Digitální dovednosti pro znevýhodněné osoby

Skill IT je evropské strategické partnerství, které je zaměřené na vzdělávání dospělých. Cílem společného projektu Skill IT je navrhnout, vyvinout a implementovat inkluzivní strategie pro zvyšování základních, zejména digitálních dovedností pro konkrétní skupiny dospělých - dospělé osoby s nízkou nebo žádnou kvalifikací, nezaměstnané osoby, migranty, ekonomicky neaktivní osoby i starší osoby. Projekt společně realizují organizace ze Severního Irska, Turecka, České republiky, Chorvatska, Itálie, Španělska a Řecka.

Podrobné informace a výstupy projektu najdete na samostatných stránkách věnovaným projektu - www.skillinnovationtraining.com

Projekt - Inclusive Heatlh

Inkluzivní vzdělávání ve zdravotnictví

Projekt "INCLUSIVE HEALTH" má za cíl vyvinout audiovizuální katalog. Tento nový nástroj bude sloužit pro odborníky v oblasti zdravotní péče a umožní jim zlepšení jejich sociálně inkluzivních schopností. Takový projekt ještě nikdy nebyl realizován a jeho výsledkem bude zcela inovativní nástroj pro tento sektor.

Doba realizace projektu je 36 měsíců, od září 2016 do srpna 2019. Projekt společně realizují 4 organizace ze 4 zemí (Turecko, Lotyšsko, Česká republika, Irsko).

Podrobné informace a výstupy projektu najdete na samostatných stránkách projektu www.inclusivehealth.eu

Projekt - ACUMEN 

Kariérní management pro každého

Projekt s názvem ACUMEN je prvním projektem programu Erasmus+, který se zaměřuje na kariérní management pro zaměstnané osoby. Zahrnuje celou řadu inovativních prvků. 

Kariérní management je skoro jako "nová gramotnost" a ti, na trhu práce, zejména nízko kvalifikovaní či skupiny ohrožené nezaměstnaností, kteří nemají schopnost rozvíjet a řídit svůj vlastní kariérní postup, čelí v dnešním rozvíjejícím se trhu práce nejisté budoucnosti. 

Využijte e-learningový portál a rozviňte své dovednosti kariérního managemantu. Podrobné informace a výstupy projektu najdete na samostatných stránkách projektu www.acumen.website

Projekt - KEEP 50+

Podnikání pro lidi nad 50

Projekt s názvem "Keep 50+" je zaměřen na podporu podnikání pro cílovou skupinu osob nad 50 let, které jsou nezaměstnané nebo zvažují změnu pracovní kariéry. 

Cílem projektu je shromáždit a publikovat příklady dobrých praxí a zpřístupnit je tak ostatním organizacím i cílové skupině. V rámci projektu bude také připravena speciální metodika pro vzdělávací kurz podnikání pro osoby 50+, které chtějí začít podnikat a založit si vlastní "business". Projektový tým tvoří 10 organizací z 10 různých evropských zemí. Podrobné informace a výstupy projektu najdete na samostatných stránkách projektu www.keep50.eu.

Projekt - DIGI . JOB . ID

Skvělý inovativní projekt

Projekt vytváří otevřené výukové moduly pro tvorbu interaktivních, digitální životopisů pro studenty odborného vzdělávání a přípravy, učňů a absolventů. Studenti se učí efektivně využívat sociálních médií (např. profesních sociálních sítí) s cílem demonstrovat své kompetence a silné stránky vůči zaměstnavatelům. Projekt pomáhá studentům vytvořit si jasnou profesní identitu a ukázat ji zaměstnavatelům atraktivní formou. To jim usnadňuje proces hledání dobrého zaměstnání. Studenti si osvojují praktické dovednosti, jak bezpečně a promyšleně využívat sociální média pro své profesní cíle. A co Vy, už máte svůj profesní profil na síti LinkedIn nebo Xing?

© 2023 Aliance lektorů a konzultantů
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!