Naše projekty

Níže uvedené projekty jsou realizovány za finanční podpory EU. Za obsah publikací či sdělení odpovídá výlučně autor. Publikace či sdělení nereprezentují názory Evropské komise a ta neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Projekt  STEAMY  WONDERS

Širší zapojení žen do odvětví vědy, technologie, inženýrství, umění a matematiky.

Projekt STEAMY WONDERS je inovativní projekt, který řeší nedostatečné zastoupení žen v oborech STEAM, což je označení (pocházející z angličtiny) pro odvětví vědy, technologie, inženýrství, umění a matematiky. Partneři projektu STEAMY WONDERS si uvědomují, že existuje mnoho faktorů, které přispívají k nedostatečnému zastoupení žen v těchto odvětvích. Identifikujeme řadu překážek bránících širšímu uplatnění žen v těchto odvětvích. K překonání těchto překážek poskytuje projekt STEAMY WONDERS ženám v celé Evropě příležitost přístupu k řadě jedinečných vzdělávacích intervencí a zdrojů, které podpoří ženy v budování kariéry, v hodnocení jejich vlastních schopností a předpokladů pro tato odvětví označovaná jako STEAM.

K dosažení těchto cílů jsou navrženy následující intelektuální výstupy projektu:

  • Vzdělávací zdroje založené na výzvách pro ženy v odvětvích STEAM
  • Školení pro učitele odborného vzdělávání a přípravy
  • Sada nástrojů pro manažery lidských zdrojů
  • STEAMY WONDERS vzdělávací portál

Projekt  SKILL  PICS

Využití interaktivních infografik při rozvoji klíčových průřezových dovedností

S rychlými technologickými změnami, které v dnešním světě probíhají, jsou lidé pod extrémním tlakem, aby s nimi udržovali krok. Projekt Skill-Pics řeší současnou globální potřebu zvyšování kvalifikace zaměstnanců tím, že připravuje řadu vzdělávacích materiálů, které jim pomohou rozvíjet klíčové průřezové dovednosti potřebné pro úspěch v jejich kariéře.

Klíčovým výstupem projektu je soubor interaktivních infografik. Interaktivní infografika, která je prezentována jako plakát s QR kódy, obsahuje odkazy na digitální výukové materiály, které povzbuzují uživatele k zapojení a interakci s informacemi a vzdělávacím obsahem. Každá připravovaná interaktivní infografika obsahuje směs různých prvků, včetně videa s vysvětlením, digitální únikové místnosti, článku, kvízu nebo skládačky. Každá infografika bude zakončena výzvou WebQuest.  

Projekt WIRES-CROSSED

Vytvoření komunitních médií ke zmírnění dopadů fake news

WIRES-CROSSED je dvouletý projekt KA2 Erasmus +, jehož cílem je vybudovat komunitní mediální rámec, který vybaví místní komunity všemi znalostmi, dovednostmi a kompetencemi k rozvoji, správě a údržbě komplexní mediální služby pro místní obyvatele. Během projektu vytvoří partnerské organizace soubor materiálů pro komunitní audit a vypracují zprávu dokumentující mediální gramotnost místní komunity, což připraví cestu k produkci široké škály nástrojů a zdrojů pro budování kapacit v terénu. Jedná se o:

  • Zdroje pro rozvoj komunitních mediálních dovedností
  • Soubor nástrojů moderování médií
  • Úvodní školení pro lektory dospělých a komunitní pedagogy
  • Interaktivní online výukový portál

A zde si můžete stáhnout poslední Newsletter projektu WIRES-CROSSED.

Projekt INTERCULT

Sada nástrojů pro vzdělávání migrantů

"InterCult - Interkulturní vzdělávací sada pro vzdělavatele migrantů" je projekt evropské spolupráce, který je zaměřený na zlepšení interkulturních dovedností vzdělavatelů v oblasti poskytování efektivního jazykového vzdělávání dospělým migrantům. InterCult vytváří sadu nástrojů pro interkulturní vzdělávání, která zahrnuje různé metodiky a techniky pro zlepšení dovedností vzdělavatelů v oblasti vzájemného porozumění, kulturního dialogu, tolerance a inkluze, zvyšování povědomí o kulturních specificích migrantů a využívání příležitostí k začlenění těchto specifik do vzdělávacího prostředí .

Podrobné informace jsou na samostatných stránkách projektu www.intercult-project.eu 

Projekt EXEMPLAR

Formování lídrů mezi migranty

Začít nový život v cizí zemi není pro nikoho snadné. Ani vzdělaní odborníci z řad migrantů často nemohou najít práci ve svém oboru z důvodu nedostatečné znalosti a plynulosti jazyka a kvůli nedostatku kontaktů i předsudkům. Těmito bariérami se zvyšuje riziko jejich sociálního vyloučení a izolace. Projekt EXEMPLAR vznikl právě proto, aby tento problém pomohl řešit. Cílem projektu je najít a porovnat nejlepší příklady dobrých praxí v Evropě. Dále připravit vzdělávací kurz pro mladé migranty, aby mohli plnit roli komunitních lídrů a pomáhat dalším migrantům v integraci do nového prostředí a při překonávání výše uvedených překážek.

Podrobné informace jsou na samostatných stránkách projektu www.exemplars.eu 

Projekt ARTISTIC LICENCE

Umění jako společný univerzální nástroj dorozumění

ARTISTIC LICENCE je projekt jehož cílem využít jedinečnou kombinaci třech uměleckých disciplín k rozvoji vzdělávacích nástrojů, které podporují získání klíčových kompetencí u znevýhodněných dospělých, včetně migrujících komunit v Evropě. K dosažení těchto cílů je zapotřebí také dalšího vzdělávání pedagogů, aby tito mohli využít plný potenciál těchto alternativních vzdělávacích přístupů. Proto bude v rámci projektu připraven také vzdělávací program pro lektory a učitele dospělých. 

Podrobné informace jsou na samostatných stránkách projektu www.artisticlicence.eu

© 2021 Aliance lektorů a konzultantů
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!